Research Center for Business Administration

   

  Domenii principale de cercetare şi consultanţă

  Centrul acordă o atenţie specială nevoilor crescânde de cercetare şi consultanţă, concentrându-se în principal pe următoarele domenii tematice:

  1) Asigurarea continuităţii afacerii în contextul riscurilor generate de globalizare

  Teme abordate:
   
  1.1 „Modele de asigurare a continuităţii afacerii în contextul riscurilor generate de globalizare şi în context multicultural”

  1.2 Managementul performanţei durabile a proceselor organizaţiilor in contextul globalizării economiei

  1.3 Dezvoltarea unei culturi antreprenoriale în Europa, prin promovarea valorilor şi practicilor specifice managementului antreprenorial, în contextul  globalizării economiei”

  1.4 „Dezvoltarea  competenţelor de antreprenor şi mecanisme de evaluare a performanţei acestuia”

  1.5 „Dezvoltarea unor sisteme de management integrat al  proiectelor în scopul îmbunătăţirii performanţelor proceselor afaceri”

  1.6 “Evaluarea maturităţii organizaţionale la nivel strategic şi operaţional în scopul asigurării unei performanţe durabile în afaceri”  

  1.7 „Modele de evaluare a performantelor furnizorilor in raport cu exigentele unei dezvoltări sustenabile si responsabile”

   
  2) Orientarea spre excelenţă a IMM urilor, utilizând modele şi metode moderne ale managementului calităţii, în scopul îmbunătăţirii competitivităţii acestora

  Teme abordate:
   
  2.1. „Creşterea competitivităţii IMM-urilor prin implementarea unui model de evaluare şi de îmbunătăţire a performanţelor acestora, în acord cu modelul EFQM de excelenţă”

  2.2 „Modele de excelenţă pentru dezvoltarea capacităţii de inovare a IMM-urilor, în scopul îmbunătăţirii competitivităţii acestora”.

  2.3 „Proiectarea si implementarea unui sistem integrat de măsurare şi evaluare a capacitătii de inovare a IMM –urilor”

  2.4. „Creşterea performanţelor proceselor IMM-urilor, prin sisteme expert în ingineria şi managementul inovaţiei”

  2.5„Imbunătăţirea proceselor în IMM –uri  prin metode ale managementului calităţii”

  2.6 “Evaluarea impactului managementului calitatii totale asupra performantei in afaceri in cazul intreprinderilor industriale”

  2.7 Dezvoltarea de noi strategii şi metode de management pentru internaţionalizarea IMM -urilor”.

   

  3) Proiectarea, implementarea şi auditarea sistemelor de management (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO/IEC 27001)

  Teme abordate:

  3.1 Pre-diagnosticul sistemului de management la nivel de organizaţie;

  3.2 Proiectarea şi implementarea unui sistem  de management al calităţii (de mediu, sănatate şi securitate ocupaţională, responsabilitate socială, securitatea informaţiilor)

  3.3 Proiectarea şi implementarea unui sistem integrat de management calitate –mediu sănătate- securitate ocupaţională

  3.4 Proiectarea şi implementarea unui sistem integrat de management calitate –mediu – responsabilitate socială 

  3.5 Asistenţă pentru menţinerea conformităţii şi  îmbunătăţirea sistemului de management implementat

  3.6 Evaluarea impactului sistemelor integrate de management asupra capacităţii de inovare şi a performanţei în afaceri a întreprinderilor

   

  4). Imbunătăţirea calităţii şi a performanţelor sistemului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică din universităţi, prin integrarea unor noi practici manageriale orientate spre mediul de afaceri

  Teme abordate:

  4.1. „Modele şi indicatori de evaluare a calităţii cercetării ştiinţifice universitare în contextul societăţii bazate pe cunoaştere”  

   4.2.„Modalităţi de îmbunătăţire a metodologiei privind evaluarea internă a performanţelor instituţiilor de învăţământ superior din România în relaţie cu sistemul de management al calităţii”

  4.3 „Proiectarea şi implementarea unui sistem de management al calităţii în universităţi conform cu cerinţele standardelor ISO 9001 / IWA 2”

  4.4  „Proiectarea şi  implementarea unui sistem de management al calităţii în universităţi potrivit modelului european EFQM de excelenţă”.

  4.5 „Dezvoltarea unei comunităţi universitare pentru managementul calităţii în învăţământul superior

  4.6 „Sistem colaborativ integrat bazat pe cunoşţinte pentru îmbunătăţirea managementului universităţilor economice”.