Research Center for Business Administration

   Regulamentul de organizare si functionare al Centrului de Cercetari Administrarea Afacerilor

   

  Cap. I Scopul şi obiectivele Centrului  de Cercetări Administrarea Afacerilor

  Art. 1. Centrul de Cercetări Administrarea Afacerilor este o structura distinctă de cercetare interdisciplinară, fără personalitate juridică, care funcţionează in cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

  Art. 2. Scopul Centrului de Cercetări Administrarea Afacerilor il reprezintă promovarea cercetării ştiinţifice in domeniul administrării afacerilor în interdependenţă cu alte domenii conexe pentru creşterea vizibilităţii internaţionale, pentru creşterea competitivităţii în relaţie cu universităţi şi centre de cercetare similare, cu instituţiile şi autorităţile administrative dar şi cu societatea civilă din România şi din alte ţări ale UE.

  Art. 3. Centrul, prin activităţile de cercetare ştiinţifică şi aplicativă desfăşurate în cadrul unor proiecte de cercetare, ca si prin activităţile de consultanţă şi asistenţă tehnică, îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea performanţelor organizaţiilor din România, la dezvoltarea excelenţei în administrarea afacerilor, prin descoperirea şi aplicarea de noi modele, abordări, soluţii pentru rezolvarea problemelor şi pentru implementarea conceptului de universitate antreprenorială.

  Art. 4. Centrul îşi propune să valorifice potenţialul de cercetare al cadrelor didactice şi cercetătorilor, din Academia de Studii Economice prin formarea unor echipe interdisciplinare, cu integrarea specialiştilor din mediul de afaceri din România, pentru elaborarea de proiecte cu finanţare internă şi internaţională. De asemenea, îsi propune să faciliteze promovarea colegilor tineri, a doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor, în vederea dezvoltării capacităţii de cercetare a acestora,  astfel încât să poată  obţine burse de cercetare, de studii doctorale şi postdoctorale şi de documentare in universităţi şi centre de cercetare din alte ţări.

  Art. 5. Centrul îşi propune valorificarea cercetării ştiinţifice prin diseminarea rezultatelor şi publicarea acestora în reviste ISI, reviste indexate în baze de date internaţionale, în revista Amfiteatru Economic, în alte reviste de specialitate din Academia de Studii Economice şi în reviste de specialitate de prestigiu din România şi din alte ţări.

   

  Cap. II. Obiectul de activitate al Centrului  de Cercetări Administrarea Afacerilor

  Art. 6. Centrul de Cercetări Administrarea Afacerilor are ca obiect principal de activitate: cercetarea fundamentală şi aplicativă interdisciplinară în domeniul administrării afacerilor, care implică echipe mixte de cadre didactice, cercetători specializaţi în domenii distincte din mediul academic şi de cercetare din ţara noastră şi din străinătate, doctoranzi de la domeniul de doctorat Administrarea Afacerilor, dar şi specialişti din practica economică, reprezentanţi ai unor organizaţii guvernamentale şi organizaţii neguvernamentale profesionale reprezentative pentru domeniile de interes ale centrului de cercetări.

  Art. 7. Centrul de Cercetări Administrarea Afacerilor desfăşoară şi activităţi de consultanţă în domeniul administrării afacerilor, dar şi în domenii specifice compatibile şi pentru elaborarea de proiecte de cercetare ca şi coordonator şi/sau ca membru în consorţii interne şi internaţionale, expertiză, programe de formare profesională specializate de scurta durată, alte servicii ştiinţifice, din iniţiativă proprie sau la solicitarea unor parteneri interni şi internaţionali.

   

  Cap. III . Structura organizatorică

  Structura organizatorică a Centrului de Cercetări Administrarea Afacerilor este cea prezentată în Organigrama din Anexa nr. 1. Potrivit acesteia, Centrul de Cercetări Administrarea Afacerilor este condus de un Consiliu Ştiinţific format din director  - iniţiatorul centrului, 2 directori adjuncţi, un secretar ştiinţific si un secretar administrativ.

  Directorul Centrul de Cercetări Administrarea Afacerilor şi directorii adjuncţi sunt aleşi prin vot de către membrii Centrului.
  Membrii Consiliului ştiinţific ai Centrului de Cercetări Administrarea Afacerilor sunt aleşi pe o perioadă de patru ani. Alegerea se face cu majoritatea simplă din voturile membrilor.

  Art. 9 Se constituie colective permanente de cercetare pe următoarele domenii de interes:

  • dezvoltarea unei culturi antreprenoriale în scopul îmbunătăţirii capacităţii concurenţiale a întreprinderilor din România;
  • dezvoltarea unor modele, tehnici şi instrumente de creştere a competitivităţii IMM –urilor din România;
  • îmbunătăţirea calităţii şi a performanţelor sistemului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică din universităţile din România, prin integrarea unor noi practici manageriale orientate spre mediul de afaceri  

  În funcţie de proiectele de cercetare, se pot constitui şi colective pe proiecte.

  Art. 10 Atribuţiile Directorului Centrului de Cercetări Administrarea Afacerilor sunt următoarele:
  a) asigură conducerea operativă a întregii activităţi şi duce la îndeplinire hotărârile Consiliului ştiinţific;
  b) ia decizii în conformitate cu hotărârile Consiliului ştiinţific;
  c) stabileşte sarcinile şi urmăreşte activitatea personalului angajat;
  d) întocmeşte un raport anual privind activităţile desfăşurate pe care îl prezintă Consiliului ştiinţific şi, după caz, Conducerii Departamentului, Facultăţii, Senatului universităţii;
  e) reprezintă Centrul în relaţia cu alte instituţii si organizaţii;
  f) în situaţiile în care directorul nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile, ele vor fi preluate de către unul dintre directorii adjuncţi.

  Art. 11 Atribuţiile directorilor adjuncţi ai Centrului de Cercetări Administrarea Afacerilor sunt:
  a) iau parte, cu drept de vot, la şedinţele Consiliului ştiintific al Centrului;
  b) fac propuneri de reorganizare a activităţii în vederea îmbunătăţirii acesteia în cadrul colectivului pe care îl conduc;
  c) organizează şi urmăresc activitatea membrilor colectivului de cercetare;
  d) asigură accesul membrilor colectivului la baza materială şi de documentare în vederea realizării obiectivelor aferente temelor de cercetare.

  Art. 12 Echipa de management şi administrativă a Centrului de Cercetări se poate extinde pe măsură ce performanţele în domeniul cercetării şi vizibilitatea Centrului evoluează şi se pot asigura resursele financiare pentru finanţarea cheltuielilor aferente funcţionarii eficiente şi continue a acestuia.

   

  Cap. IV Resurse umane

  Art. 13. Personalul Centrului de Cercetări Administrarea Afacerilor este format din:

  • membri - cadre didactice din ASE
  • colaboratori (cadre didactice, cercetători, doctori, doctoranzi (membrii in echipele proiectelor de cercetare, doctoranzi ASE)

  Art. 14 Personalul Centrului de Cercetări Administrarea Afacerilor trebuie să-şi orienteze activitatea în vederea realizării corespunzătoare a obiectivelor propuse. În acest sens membrii Centrului de Cercetări Administrarea Afacerilor trebuie să se implice în mod constant în activităţile Centrului, să participe activ la proiectele în care sunt implicaţi direct, să respecte principiile impuse de gestionarea corectă şi eficientă a resurselor materiale şi financiare ale Centrului, să nu desfăşoare activităţi care să contravină realizării obiectivelor proiectelor de cercetare sau să pună în pericol finalizarea acestor proiecte. De asemenea, membrii Centrului de Cercetări Administrarea Afacerilor trebuie să respecte normele de etică si sa contribuie prin conduita proprie, la sporirea prestigiului Centrului.
   
  Art. 15 Centrul de Cercetări Administrarea Afacerilor poate dezvolta parteneriate cu  organizaţii care susţin dezvoltarea activităţilor prevăzute in strategia de dezvoltare a centrului şi în planurile anuale ale acestuia, fiind reprezentative pentru mediul intern sau internaţional de cercetare şi consultanţă în domeniul administrării afacerilor. Aceste parteneriate sunt statuate pe baza unui acord scris care conţine obiectivele urmărite, modalităţile de derulare a parteneriatelor, condiţiile şi termenele agreate de părţi, fără a fi exclusă colaborarea pe perioada nedeterminată, în domeniile de interes ale centrului.

   

  Cap. V. Resurse financiare

  Art. 16. Resursele financiare ale Centrului de Cercetări Administrarea Afacerilor provin din:

  • contracte de cercetare câştigate prin competiţie;
  • contracte de cercetare cu mediul de afaceri;
  • contracte de prestări servicii;
  • tipărirea, editarea şi difuzarea de cărţi, reviste şi lucrări în domeniu;
  • sponsorizări şi donaţii.

  Art. 17. Gestionarea resurselor financiare atrase va fi realizată de către Consiliul ştiinţific al Centrului, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile,  aceste resurse fiind direcţionate către:
  - dezvoltarea infrastructurii de cercetare;
  - acoperirea cheltuielilor de regie şi funcţionare;
  - acoperirea cheltuielilor de documentare, deplasare, aferente activităţii de cercetare;
  - organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

  Art. 18. Rezultatele financiare ale Centrului de Cercetări Administrarea Afacerilor sunt reflectate în Bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului, întocmit anual de către directorul centrului, luând in considerare bugetele de venituri şi cheltuieli elaborate pentru fiecare proiect delimitat ca obiect de grant. Directorul este direct răspunzător de acest buget în faţa beneficiarilor şi a Unităţii pentru Managementul Cercetării al ASE.


  Cap. VI Infrastructura Centrului

  Art. 19 Centrul de Cercetări Administrarea Afacerilor dispune de un spaţiu propriu pentru studiu şi cercetare, sala 3302, în clădirea Moxa  a ASE, str. Mihail Moxa 5-7, sector 1, Bucureşti şi de infrastructură proprie - calculatoare si alte echipamente, mobilier, potrivit „Fişei de descriere a facilităţilor de cercetare constituite la nivelul centrului”.

  Art. 20 Veniturile, bunurile imobile şi mobile care sunt şi cele care vor fi dobândite de către Centrul de Cercetări Administrarea Afacerilor, în conformitate cu prevederile legale, se constituie în patrimoniu al Centrului, servind la realizarea scopurilor prevăzute în prezentul regulament.

   

  Cap VII Dispoziţii tranzitorii şi finale

  Art. 21 Activitatea Centrului de Cercetări Administrarea Afacerilor se desfăşoară pe baza Planului anual de cercetare, aprobat de către Unitatea pentru Managementul Cercetării al Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

   

  Organigrama Centrului de Cercetări Administrarea Afacerilor