Research Center for Business Administration

 

1. Viziune

Centrul de Cercetări Administrarea Afacerilor doreşte să contribuie la realizarea viziunii Academiei de Studii Economice din Bucureşti de a fi lider în învăţământul şi cercetarea ştiinţifică din domeniile ştiinţelor economice, juridice şi administrative în România şi de a fi printre cele mai performante universităţi europene.

In acest scop centrul urmăreşte dezvoltarea excelenţei în cercetările referitoare la administrarea afacerilor, astfel încât să devină un partener viabil în proiecte internaţionale de cercetare, în contextul provocărilor generate de un mediu economic complex şi deosebit de dinamic, marcat de multiplicarea efectelor globalizării economice.

 

2. Misiune

Centrul de Cercetări Administrarea Afacerilor are misiunea de a promova cercetările fundamentale şi aplicative în domeniul administrării afacerilor, punând un accent deosebit pe abordarea interdisciplinară a temelor de interes naţional şi internaţional de către colectivele sale de cercetare, formate din cadre didactice, cercetători, masteranzi, studenţi  şi pe dezvoltarea unor parteneriate cu mediul de afaceri din România şi din alte ţări. În acelaşi scop proiectele de cercetare doctorală fac parte integrantă din cercetările dezvoltate pe baza unor proiecte câştigate prin competiţie.
Centrul de Cercetări Administrarea Afacerilor urmăreşte, de asemenea, să genereze noi cunoştinţe în domeniul administrării afacerilor, diseminate atât prin publicaţii, cât şi prin conferinţe naţionale şi internaţionale, astfel încât să se asigure sporirea vizibilităţii internaţionale a colectivelor sale de cercetare. Centrul doreşte să devină astfel o verigă de legătură între mediul academic şi cel de afaceri, prin implicarea colectivelor de cercetare ale centrului în activităţi de consultanţă, expertiză si alte servicii ştiinţifice pentru întreprinderile din România.

 

3. Domenii de interes

Principalele domenii de interes ale activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurate de către Centrul de Cercetări Administrarea Afacerilor sunt următoarele:

  • dezvoltarea unei culturi antreprenoriale în Europa, prin promovarea valorilor şi practicilor specifice managementului antreprenorial;
  • definirea unor modele de excelenţă în afaceri, în context multicultural;
  • creşterea competitivităţii IMM-urilor, prin dezvoltarea capacităţii lor de inovare;
  • îmbunătăţirea performanţelor în afaceri prin implementarea unor sisteme integrate de management calitate –mediu – securitate – responsabilitate socială;
  • proiectarea şi implementarea unor modele, tehnici şi instrumente de creştere a competitivităţii mediului de afaceri din România;
  • îmbunătăţirea calităţii şi a performanţelor sistemului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică din universităţile din România, prin integrarea unor noi practici manageriale orientate către mediul de afaceri.

 

4. Obiective strategice pentru perioada 2021 - 2025

Obiectivele strategice ale Centrului de Cercetari Administrarea Afacerilor pentru perioada 2021 -2025 sunt urmatoarele:
Dezvoltarea capacităţii Centrului de Cercetări Administrarea Afacerilor  de a defini proiecte de cercetare care să obţină finanţare în cadrul programelor naţionale şi a celor internaţionale de cercetare, prin:

 • dezvoltarea şi consolidarea legăturilor ştiinţifice cu celelalte centre de cercetări din cadrul ASE, cu universităţi şi instituţii de cercetare din domeniul administrării afacerilor, din România si din alte ţări;
 • participarea la competiţii naţionale şi internaţionale cu proiecte de cercetare elaborate în parteneriat cu alte universităţi, institute, centre de cercetare din România si din alte ţări; identificarea şi activarea surselor de finanţare pentru proiecte de cercetare europene;
 • participarea în consorţii cu parteneri din România şi din alte ţări, la elaborarea de proiecte pentru  a participa la competiţii internaţionale;
 • încheierea de parteneriate cu universităţi, organizaţii de cercetare şi organizaţii din mediul de afaceri din România si din alte ţări;
 • includerea activităţii centrului de cercetări în circuitul european de valori ştiinţifice;
 • dezvoltarea în continuare a proiectelor de cercetare destinate întreprinderilor mici si mijlocii;
 • dezvoltarea unor noi proiecte de cercetare cu mediul de afaceri din România; 
 • iniţierea unor proiecte de cercetare cu mediul de afaceri din Uniunea Europeană şi dezvoltarea unor proiecte internaţionale. 
 • dezvoltarea abilităţilor de cercetare, îndeosebi  a cercetării multidisciplinare, în cazul colegilor tineri din centru, a doctoranzilor şi masteranzilor, cu orientare către cercetarea ştiinţifică internaţională performantă;
 • integrarea studenţilor în proiectele de cercetare desfăşurate şi în celelalte activităţi organizate de centru;
 • îmbunătăţirea capacităţii echipelor de cercetare ale centrului de modelare matematică a fenomenelor economice, îndeosebi a celor din domeniul administrării afacerilor şi de implementare a acestor modele în practica economică;
 • atragerea în proiectele de cercetare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, precum şi a unor specialişti din mediul de afaceri, care pot susţine activităţile centrului de cercetări;

Creşterea vizibilităţii Centrului de Cercetări Administrarea Afacerilor şi valorificarea eficientă a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul centrului, prin:

  • acordarea suportului necesar revisteiAmfiteatru Economic” https://www.amfiteatrueconomic.ro/. Revista este clasificată de către Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS) în categoria A şi este inclusă in baze de date internationale Clarivate Analytics Services Social Sciences Citation Index, Social Scisearch, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition ( JFI = 1,983; JCI = 0,68; AIS = 0,169; Quartila = Q2; H index = 22), Scopus (CiteScore = 2,6; SNIP = 0,715; SJR = 0,335, Quartila = Q1; H index = 22 ) si in alte baze de date internationale.
  • continuarea organizării unor workshop-uri cu participarea reprezentanţilor mediului de afaceri din România şi din alte ţări pentru diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectelor de cercetare
  • organizarea unui forum al doctoranzilor pentru prezentarea a activităţii de cercetare desfăşurate în cadrul centrului;
  • valorificarea rezultatelor cercetării prin:
   • publicarea de lucrări/articole cu prioritate in reviste cotate ISI sau în reviste indexate în baze de date internaţionale;
   • publicarea de lucrări/ in reviste naţionale, cotate B+ în clasificarea CNCSIS;
   • participarea la conferinţe internaţionale cu comitet de program, ale căror volume sunt indexate în baze de date ISI.
   • prin prezentarea de lucrări la conferinţe internaţionale de prestigiu.